Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh nebo do oběhu

Společnost ZOK system s.r.o. prohlašuje, že veškeré obaly společnosti splňují podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené § 3 a § 4 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v souladu s právem Evropských společenství, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

Obaly ZOK system s.r.o. byly navrženy a vyrobeny podle uvedených platných technických norem.

Společnost ZOK system s.r.o. má k dispozici veškerou technickou dokumentaci vztahující se k prohlášení o souladu a je schopna ji předložit příslušnému kontrolnímu orgánu.

Společnost ZOK system s.r.o. má uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností podle § 13 odst. 1 písmeno c) zákona č. 477/2001 Sb. o obalech. Za obaly balených výrobků uvedené na trh na území České republiky byl společnosti

EKO-KOM a.s. uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu pod identifikačním číslem EK-F00031533.